CD&V+ vraagt uitstel van het voorgelegde snelheidsplan voor Moerbeke met duidelijke inspraak van de verkeerscommissie !

We vroegen om  dit volledige nieuwe snelheidsplan eerst op de agenda van de verkeerscommissie  te plaatsen. We vinden dat het van eerlijke democratie getuigt om het orgaan dat voor advies wat betreft mobiliteit is opgestart voor een dergelijk belangrijk plan te consulteren. Vele leden van de verkeerscommissie zijn nieuw en kennen de achterliggende argumenten voor de keuzes niet en hebben er ook helemaal niet over kunnen overleggen.

Hierbij willen we ook graag onze bevindingen en bezorgdheden kort weergeven en vragen om deze zeker mee te nemen bij overleg in de werkgroep mobiliteit :

  • We vinden het goed dat er eindelijk een gebiedsdekkend snelheidsplan komt, de inwoners zijn reeds lang vragende partij. Er zitten naar onze mening  veel goede elementen in.
  • We veronderstellen dat de nieuwe snelheidsgebiedsindeling gebaseerd is op de studie van Aacon ( ondertussen bevestigd door Open VLD), maar konden dit niet bevestigd krijgen op voorhand.  Er zat immers geen enkele achtergrondduiding noch grote gebiedskaart bij dit agendapunt, we kregen ook geen bijkomende info als we er naar vroegen op voorhand.  We veronderstellen dat deze er wel waren, maar betreuren deze fundamentele miscommunicatie.
  • We vinden dat de gebiedsindelingen consequent op objectieve criteria moet zijn gebaseerd : we missen duiding over belangrijke criteria met name over de woondichtheid om een zone al dan niet op 30, 50 of 70 km per uur in te delen : wat hanteert men als norm hiervoor ? Bvb zone 50 op Heirweg tov zone 70 op Spelonckvaart ..?  Wat houdt het criterium woningdichtheid concreet in ? We vinden dat het geheel op objectieve normen moet zijn gebaseerd zodat dit voor iedereen transparant overkomt. We veronderstellen dat deze normen er wel zijn, maar ze zouden in het document moeten opgenomen worden om vele discussies te vermijden. We realiseren ons ook dat er altijd wel discussie zal zijn en dat het voor sommigen nooit goed zal zijn, maar objectieve normen zijn dan zeker een hulp om het geheel te verantwoorden. 
  • Op welke manier zal er met de bewoners van de vele straten gecommuniceerd worden over de wijzigingen, voor een aantal straten/zones wel gevoelige wijzigingen waarvan de inwoners wel erg verwonderd zullen zijn ( bvb. van woonerf naar zone 30 in Damstraat;  zone 30 op Kruisstraat wordt uitgebreid ... ). We vragen dat de bevolking op zijn minst op voorhand geïnformeerd wordt met een goed communicatieplan over deze wijzigingen zodat er zoals nu gebeurd is met de Kruisstraat geen danige verrassingen ontstaan die soms een omgekeerd effect hebben op de reacties.
  • Er wordt in het snelheidsplan duidelijk gemaakt dat er op basis van woondichtheid soms wordt overgegaan naar zone 70 ipv nu zone 50, daar waar er een al dan niet (zeer) hoge verkeersdrempel ligt ( bvb  in de Groenstraat). Hoe wordt dit opgelost over het hele grondgebied van Moerbeke ?
  • We vragen dat er een consequent beleid wat betreft het plaatsen van de verkeersborden wordt gevoerd; dit om de vele inconsequenties die er nu zijn op te heffen of aan te pakken en in de toekomst correctheid na te streven.   Wordt hier ook een analyseplan opgemaakt in samenwerking met de politie én met een studie ter plaatse waar het bord concreet kan geplaatst worden ( is er fysiek ruimte voor het bord, staat het niet voor struikgewas, staat het reglementair opgesteld ...)
  • Is er een budget voorzien en welk budget om de borden te kunnen vervangen/aanpassen/nieuw te installeren ? De borden worden best allen gelijktijdig aangepakt anders krijg je overdruk in de ene zone tov de andere ?
  • In het plan wordt niet gesproken over het circulatieplan zwaar verkeer. Nochtans zou het goed zijn dat dit er ook bij vermeld wordt. We kunnen het uiteraard afleiden uit de snelheidszones, maar ook hier hebben we in het verleden veel discussies over gekend, ook omdat de aanduidingen voor zwaar vervoer niet consequent werden geplaatst. 
  • Hoe zal het gehele plan in tijdsbesteding uitgevoerd worden : wordt dit begeleid door een communicatieplan en hoe zal dit concreet verlopen ? 

We zijn positief over het gegeven dat onze schepen van mobiliteit en de gemeenteraad op deze bekommernissen ingingen en het plan verdaagden zodat het eerst via degelijke overleg en participatie van de bevoegde commissie kan uitgeklaard worden.