Op de gemeenteraad van 28 januari werd de meerjarenplanning 2020-2025 ter goedkeuring voorgelegd. Afgelopen maanden werden zowel vanuit de meerderheid,  de adviesraden als verschillende oppositiepartijen de prioritaire acties bepaald behorende bij elke beleidsdoelstelling.

CD&V+ heeft zich bij de stemming onthouden omdat een aantal van de voor ons belangrijke beleidsdoelen te weinig aan bod komen of dat er voor deze acties te weinig budget wordt vrijgemaakt. Zo vinden we het budget vrijgemaakt voor sociaal beleid veel te beperkt tov andere beleidsdoelstellingen, te weinig actiepunten voor verbinding Moerbeke-Noord en Moerbeke Centrum alsook het ontbreken van de vooropgestelde investerings- onderhoudsbonus voor de jeugd  evenals de nood aan een multidisciplinair gezondheidscentrum,…
Een grote portie van het budget  (2,241miljoen €) moet Moerbeke aantrekkelijker, duurzamer en veiliger maken. Hieronder vallen de, vanaf 2023, geplande rioleringswerken, snelheidsremmende maatregelen, heraanleg kruispunten , trage verbindingen en heraanleg van onze parken . Een positief verhaal maar we blijven deze zaken, samen met de participatieraden, alert opvolgen. Ook de energiebesparende maatregelen (gemeentehuis en bibliotheek), het vergroenen van onze gemeentelijke infrastructuur en aandacht voor pleintjes waar wijkgebonden activiteiten kunnen plaatsvinden krijgen een plaats in de meerjarenplanning, hierbij verliezen we de minder mobiele inwoners zeker niet uit het oog.

‘Moerbeke is een gemeente die helpt, kansen geeft en leren ondersteunt’  maar zal dat jammer genoeg doen met een heel beperkt budget (totaal 123.500 €). Het sociaal beleid moet nog gedetailleerder ingevuld worden en ook daar houden we de vinger aan de pols. We ijveren voor het ondersteunen en aandachtig blijven voor de noden van iedereen. De nood aan een multidisciplinair zorgcentrum, een actief (sociaal) woonbeleid (met oog voor alternatieve woonvormen) en de verdere uitbouw en betere toegankelijkheid van het sociaal huis zullen we actief naar voren duwen. Dit sociaal huis zal in de toekomst een laagdrempelige status moeten verwerven waar iedereen zonder schroom kan langsgaan. De uitbouw en coördinatie van het ‘huis van het kind’, in samenwerking met Lokeren, zal reeds spoedig starten met het uitwerken van de babytheek in onze gemeente. Een plaats in Moerbeke waar iedereen babyspullen zal kunnen ontlenen. Een duurzaam en economisch aandachtig initiatief.

‘Moerbeke is een gemeente waar mensen graag hun vrije tijd doorbrengen’ gaat lopen met een ruim budget (2,447 miljoen €) waarin de sportsite  niet volledig onder investeringskosten komt dankzij de overeenkomst met Farys. We zien hier ook de ontmoetingsplaats van het Anton van Wilderodehuis verder vorm krijgen, het installeren van een toeristisch centrum /infopunt.

‘Moerbeke is een gemeente die ondernemerschap ondersteunt en stimuleert’ ( met een totale budgettering van 4000 euro) benadrukken we dat het leggen van de spoel-en vulplaats voor de landbouw in nauwe samenwerking met de landbouwsector dient te gebeuren. De ontwikkeling van de KMO-zone in samenwerking met Interwaas dient voldoende duidelijk gecommuniceerd te worden en we dienen een duidelijke visie uit te werken over hoe deze site kan bijdragen aan een ‘ondernemend’ Moerbeke. We zullen, net als de ondernemersraad, toezien dat werkgevers maximaal gestimuleerd worden om zich in Moerbeke te vestigen en op die manier ook jobs zullen creëren voor onze inwoners. Het voeren van een pop-up beleid waar starters extra ondersteuning krijgen, is voor ons een teken dat ook deze ondernemers kansen krijgen in onze gemeente.

‘Moerbeke is een gemeente met een moderne, performante en professionele organisatie’  hier zien we opnieuw een aanzienlijke budgettering van 925.500 €. De afgelopen audits hebben ertoe bijgedragen dat de gemeente aan de slag kan om de dienstverlening en interne werking te optimaliseren. De grootste hap gaat naar het onderhouden en beheren van ons patrimonium maar wij zien vooral ook aandacht voor onze vrijwilligers en participatieraden binnen de gemeente.