Agendapunt 1. Goedkeuring notulen vorige gemeenteraadszitting 

CD&V+ stemt: akkoord

De vertrouwelijke niet toegevoegde bijlage zal ons nog afzonderlijk bezorgd worden.

Agendapunt 2. Kerkfabriek : advies jaarrekening 2018 

CD&V+ stemt: akkoord

 

Agendapunt 3. Kerkfabriek H.Hart: advies jaarrekening 2018 

CD&V+ stemt: akkoord

 

Agendapunt 4. Zefier: kapitaalverhoging 

CD&V+ stemt: akkoord

 

Agendapunt 5. Kerk Koewacht: goedkeuring akte eigendomsoverdracht 

CD&V+ stemt: akkoord

We verwachten dat er in samenspraak met de dorpsraad van Koewacht degelijk overleg zal gevoerd worden over de toekomstige bestemming, die voor algemeen belang is bepaald.  Voor CD&V+ behoort de suggestie van huisartsenpost en aanverwante disciplines tot 1 van de mogelijkheden.

 

Agendapunt 6. Goedkeuring toetreding tot IGS bovenlokaal cultuurbeleid 

CD&V+ stemt: akkoord

Een bovenlokale samenwerking, zoals in het verleden kan de werking versterken.  Graag afstemmen van beleidsopties waarvoor subsidie kan aangevraagd worden met de culturele Moerbeekse adviesraad.

 

Agendapunt 7. Goedkeuring toetreding Intergemeentelijke Samenwerking Wonen IGW van Interwaas

CD&V+ stemt: akkoord

We zijn sterk voorstander van deze toetreding zoals we ook reeds in april op de gemeenteraad brachten en hebben enkele bijkomende vragen :

 • Bij voorstel van beslissing (in de toelichtende nota) staat dat we zullen toetreden tot cluster 1 van de IGS (Lokeren, Sint-Gillis en Stekene) maar dat moet toch cluster 2 zijn (Kruibeke en Sint-Niklaas) volgens de nota. De verdeling van de gemeenten is enkel om subsidieredenen aldus Open VLD, in praktijk zullen de 9 gemeenten eenvormig samenwerken.
 • De toetreding is een garantie op een meer onderbouwd woonbeleid als we de krachten met de andere Wase gemeenten bundelen.  Bij de verplichte activiteiten staat dat we via een lokaal woonoverleg :
  • Een visie op sociaal wonen moeten uitwerken en toepassen
  • Het aanbod aan nood- en doorgangswoningen moeten bespreken
  • de lokale woningmarkt in kaart moeten brengen
  • ….
 • Dit woonoverleg moet 2 maal per jaar samen komen : overleg samen met de welzijnsorganisaties van Moerbeke en de lokale woonactoren en het agentschap.
 • We vragen dat we als bevolking en als raadsleden toegang krijgen tot deze verplichte rapporten en dat de werkgroep armoedebestrijding ook met relevante bevindingen aan de slag kan gaan.
 • Waarom voorziet onze gemeente geen aanvullende activiteiten of zal zij dit vanaf 2023 wel doen? Als CD&V+ vinden we het belangrijk om een behoeftebepaling mee te nemen naar alternatieve woonvormen zoals cohousing,…. en hier een instrument voor te maken om dit in Moerbeke ook mogelijk te maken.

 

Agendapunt 8. Goedkeuring levering en plaatsing verlichting langs fietspad

CD&V+ stemt : akkoord

CD&V+ vroeg om volgende punten mee in acht te nemen :

 • De verlichting langs de fietssnelweg wordt voor 100% gesubsidieerd door de Provincie (met een toelage van 50% uit het Fietsfonds vanuit Vlaanderen). De gemeente doet de voorfinanciering en moet voorafgaand aan de plaatsing van de verlichting een subsidie-aanvraag doen. We merkten op dat deze verlichtingspalen future proof zijn en dus later nog meer mogelijkheden bieden, zoals het aanbrengen van sensoren (volgverlichting- die nu niet aan de orde is, wifi, camera’s, … .) Qua verdeling van de kosten komt enkel de afbraak van de palen en armaturen volledig op kosten van de gemeente. Op de laatste GBC werd beslist, na overleg tussen de verschillende partijen dat de schepen een vergelijkende studie ging doen van wat de kosten zouden zijn als onze eigen technische dienst zou instaan voor de afbraakwerken. We stelden de vraag of hier al meer duidelijkheid over is. Koen Mertens antwoordt dat deze studie er zal komen maar dat er op heden nog geen duidelijkheid over is.
 • We vragen eveneens  om de verslagen van de laatste GBC’s ook met alle raadsleden te delen zodat zij de materie grondiger kunnen opvolgen.

 

Agendapunt 9. Goedkeuring inbreng verlichtingstoestellen,... IMEWO 

CD&V+ stemt: akkoord 

Dit zou een logische beslissing zijn aangezien we eerder intekenden op het plan 1.0 van IMEWO en zij nu dus overschakelen naar plan 2.0. 

 

Agendapunt 10. Aanvullend reglement politie: wegverkeer- gebiedsdekkende maatregelen ( concreet een volledig snelheidsplan over heel het grondgebied van Moerbeke)

CD&V+ stemt: NIET AKKOORD, het plan werd verdaagd naar de volgende gemeenteraad nadat het eerst in de verkeerscommissie wordt behandeld.

We vragen om  dit volledige nieuwe plan eerst op de agenda van de mobiliteitsadviesgroep (verkeerscommissie) te plaatsen. We vinden dat het van eerlijke democratie getuigt om het orgaan dat voor advies wat betreft mobiliteit is opgestart voor een dergelijk belangrijk plan te consulteren. Vele leden van de verkeerscommissie zijn nieuw en kennen de achterliggende argumenten voor de keuzes niet en hebben er ook helemaal niet over kunnen overleggen.

Verdere bemerkingen : 

 • We vinden het goed dat er eindelijk een gebiedsdekkend snelheidsplan komt, de inwoners zijn reeds lang vragende partij. Er zitten naar de mening van CD&V+ veel goede elementen in.
 • We veronderstellen dat de nieuwe snelheidsgebiedsindeling gebaseerd is op de studie van Aacon, klopt dit ? Er zat immers geen enkele achtergrondduiding noch grote gebiedskaart bij dit agendapunt, we kregen ook geen bijkomende info als we er naar vroegen op voorhand.  We veronderstellen dat deze er wel waren, maar betreuren deze fundamentele miscommunicatie.
 • We vinden dat de gebiedsindelingen consequent op objectieve criteria moeten zijn gebaseerd : we missen duiding over belangrijke criteria met name over de woondichtheid om een zone al dan niet op 30, 50 of 70 km per uur in te delen : wat hanteert men als norm hiervoor ? Bvb zone 50 op Heirweg tov zone 70 op Spelonckvaart ..?  Wat houdt het criterium woningdichtheid concreet in ? We vinden dat het geheel op objectieve normen moet zijn gebaseerd zodat dit voor iedereen transparant overkomt. We veronderstellen dat deze normen er wel zijn, maar deze zouden in het document moeten opgenomen worden om vele discussies te vermijden. We realiseren ons ook dat er altijd wel discussie zal zijn en dat het voor sommigen nooit goed zal zijn, maar objectieve normen zijn dan zeker een hulp om het geheel te verantwoorden. 
 • Op welke manier zal er met de bewoners van de vele straten gecommuniceerd worden over de wijzigingen, voor een aantal straten wel gevoelige wijzigingen waarvan de inwoners wel erg verwonderd zullen zijn ( bvb. van woonerf naar zone 30 in Damstraat ; zone 30 op Kruisstraat wordt uitgebreid ... ). We vragen dat de bevolking op zijn minst op voorhand geïnformeerd wordt met een goed communicatieplan over deze wijzigingen zodat er zoals nu gebeurd is met de Kruisstraat geen danige verrassingen ontstaan die soms een omgekeerd effect hebben op de reacties.
 • Er wordt in het snelheidsplan duidelijk gemaakt dat er op basis van woondichtheid soms wordt overgegaan naar zone 70 ipv nu zone 50, daar waar er een al dan niet (zeer) hoge verkeersdrempel ligt ( bvb thv ruiter of in de Groenstraat). Hoe wordt dit opgelost over het hele grondgebied van Moerbeke ?
 • We vragen dat er een consequent beleid betreft het plaatsen van de verkeersborden wordt gevoerd, dit om de vele inconsequenties die er nu zijn op te heffen of aan te pakken en in de toekomst correctheid na te streven.   Wordt hier ook een analyseplan opgemaakt in samenwerking met de politie èn met een studie ter plaatse waar het bord concreet kan geplaatst worden ( is er fysiek ruimte voor het bord, staat het niet voor struikgewas, staat het reglementair opgesteld ...)
 •  Is er een budget voorzien en welk budget om de borden te kunnen vervangen/aanpassen/nieuw te installeren ? De borden worden best allen gelijktijdig aangepakt anders krijg je overdruk in de ene zone tov de andere ?
 •  In het plan wordt niet gesproken over het circulatieplan zwaar verkeer. Nochtans zou het goed zijn dat dit er ook bij vermeld wordt. We kunnen het uiteraard afleiden uit de snelheidszones, maar ook hier hebben we in het verleden veel discussies over gekend, ook omdat de aanduidingen voor zwaar vervoer niet consequent werden geplaatst. 
 • Hoe zal het gehele plan in tijdsbesteding uitgevoerd worden : wordt dit begeleid door een communicatieplan en hoe zal dit concreet verlopen ? 

 

Agendapunt 11.Vervanging bestuurder: wijk-werken 

CD&V+ stemt: akkoord

 

Agendapunt 12.Interlokale vereniging Ter Beuken 

CD&V+ stemt: akkoord

Hopend dat in de toekomst ook de muzische vorming naar Moerbeke kan komen.

 

Agendapunt 13.Toegevoegd punt N-VA: Aanvraag subsidie fietssuggestiestrook Bergstraat 

CD&V+ stemt: akkoord

 

Varia: 

CD&V+ doet oproep om in de toekomst veilig fietspaden tijdens infrastructuurwerken preventief te voorzien, uit respect voor de zwakke weggebruikers.

We benadrukken de vlotte communicatie en aanpak van de problemen door schepen Koen Mertens om de bedreigde fietsers bij de werken  Eksaardsedam aan te pakken en vragen anderzijds dat dergelijke opduikende problemen preventiever opgevolgd worden in samenspraak met de aannemers  zodat we niet meer in onveilige situaties komen of achter de zaken aan moeten hollen.

 

CD&V+ doet dringende oproep naar aanpak drempel Kruisstraat  

Het was voor iedereen zeer verrassend dat er plots in de vakantie een verkeersdrempel werd geplaatst thv de Kruisstraat. Bij ons weten was dit niet aangekondigd, noch de buurt, noch de advieswerkgroep mobiliteit waren van dit voorstel op de hoogte. Is  hier advies gevolgd van oa de studiedienst van Aacon ?

We erkennen samen met de lokale bewoners deze risicovolle situatie in de omgeving van de school omwille van het drukke verkeer en zeker omwille van de voertuigen die soms sneller rijden dan de toegelaten snelheid.

Ondertussen liggen de verkeersdrempels er bijna 2 maanden en hebben we veel klachten ontvangen van de buurtbewoners :  

 • meer geluidshinder tgv het veelvuldig afremmen en optrekken van auto’s voor en na de drempel , ook vooral ‘s nachts ,waardoor de nachtrust ernstig wordt verstoord.
 • gestamp, gedaver en geschuur bij het overschrijden van de drempels, hoe zwaarder de voertuigen, hoe groter deze overlast
 •  de bijkomende milieuhinder die dit met zich meebrengt.

CD&V+ stelde  voor om dringend op zoek te gaan naar alternatieven en bracht zelf enkele mogelijkheden aan:

 • snelheids- en waarschuwingsdisplay die reeds hun nut bewezen hebben
 • snelheidsremmende infrastructuur
 • 3 D zebrapad - waarbij men de illusie heeft dat het zebrapad boven de rijbaan zweeft.
 • verkeerslicht met snelheidsmeter dat pas op rood slaat als men te snel rijdt.
 • vergroten van pakkansen door snelheidscontroles

CD&V+ vroeg om deze alternatieven mee te nemen naar de mobiliteitsadviesgroep die op 9 oktober opnieuw samenkomt. Het Open VLD bestuur staat open voor een nieuw alternatief.

 

GBC ( Gemeentelijke Mobiliteitscommissie ) en RMC ( Regionale Mobiliteitscommissie )

GBC ( Gemeentelijke Mobiliteitscommissie ) en RMC ( Regionale Mobiliteitscommissie ) bestaan niet meer volgens de Vlaamse wetgeving en gaan op in de Projectstuurgroep ( PSG) mobiliteit.  CD&V+ rekent op de positieve wind in de huidige beleidsploeg om de bestaande participatie ook in deze stuurgroep identiek te behouden. 

 De CD&V+ fractie Moerbeke-Waas

Toelichtende nota : lees meer