Verslag tussenkomsten CD&V+ fractie RVMW ( raad voor maatschappelijk welzijn) 26 februari 2019.

Nvdr : De OCWM raad vergadert onmiddellijk na de gemeenteraad. Sinds de inkanteling van de OCMW-raad in de gemeenteraad en door de extreem uitgebreide agenda startte de RVMW raad  redelijk laat op de avond.  We waren verwonderd dat dhr Thierry Walbrecht, in het bijzonder als voorzitter BCSD, deze vergadering niet meer bijwoonde! 

  1. Goedkeuring notulen vorige vergadering : Notulen werden goedgekeurd cfr opmerking gemeenteraad. 
  2. Goedkeuring huishoudelijk reglement : ok voor CD&V+ 
  3. Aanduiding vervanger voorzitter BCSD : Dhr. Robby De Caluwé werd aangeduid.  
  4. Lokale adviescommissie : aanduiding voorzitter minimale levering elektriciteit, gas en water : we steunden de kandidatuur van Pia Delcourt als vertegenwoordiger vanuit de oppositie waardoor zij 7 op 17 stemmen kreeg. 
  5. Goedkeuring deontologische code : akkoord met de voorliggende code

Toegevoegd punt vanuit de CD&V+ fractie op de dagorde gevraagd : Vraag tot opstarten van een beleidsadvieswerkgroep armoedebestrijding in Moerbeke

Omschrijving agendapunt:
Armoede is een thema dat vele problematieken omvat. Het is bij uitstek een problematiek die het welzijn van mensen regelrecht bedreigt.  Meer en meer stellen we vast dat mensen hiermee te kampen krijgen en dat zij ondersteuning nodig hebben om uit deze problematiek te geraken.  CD&V+ vraagt om een beleidsadviesgroep armoedebestrijding op te richten in Moerbeke, die naast de bespreking van de individuele dossiers door het BCSD flankerende maatregelen kan adviseren om armoede  in al haar facetten terug te dringen. CD&V+ ijvert voor een inclusieve samenleving. 

Toelichting: 
Ook in Moerbeke is armoede een belangrijke uitdaging.   Vaak is armoede erg verborgen, komt het niet aan de oppervlakte.  Individuele inwoners vallen tussen de mazen van het net omdat er te weinig ondersteunende mechanismen zijn om hen er uit te halen.  De taboesfeer is nog zeer groot. Hoogstwaarschijnlijk gebeuren er heel wat maatregelen in Moerbeke, maar vaak zijn ze niet gekend, andere maatregelen zijn er wel op papier maar niet in praktijk, andere maatregelen zijn nog niet op de kaart gezet….

CD&V+ vraagt om een beleidsadvieswerkgroep armoedebestrijding op te starten in Moerbeke, met afvaardiging vanuit de bevolking en de verschillende politieke fracties om zuil overschrijdende beleidsvoorstellen uit te werken om in Moerbeke deze problematiek meer gestructureerd aan te pakken.  CD&V+ is overtuigd dat een systematische verkenning van deze problematiek en een brainstorm over mogelijke antwoorden die ook een gemeente kan nemen naast de behartiging van de individuele dossiers een grote meerwaarde is voor het welzijn van onze inwoners als gemeenschap.  

Beslissing :
De Raad besliste unaniem 17 stemmen voor akkoord dat voor het armoedebeleid in Moerbeke in al haar facetten een taskforce wordt opgezet door het opstarten van  een beleidsadviserende werkgroep – niet zuil gebonden - die dit kan ondersteunen.  Er zal in combinatie met de andere werkgroepen een oproep gebeuren tot onze inwoners en vertegenwoordigers van betrokken organisaties om hieraan te participeren.

Verslaggeving fractie CD&V+

Antje Van Hecke       Karen De Block      Martine Dieleman        Lut van de Vijver

 Toelichtende nota : lees meer

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.