Verslag van de tussenkomsten CD&V+ op de gemeenteraad van 30 april 2019.

Agendapunt 1 : goedkeuren notulen gemeenteraad van 26 maart :

 1. Bij agendapunt 6: zal er bij het besluit worden vermeld dat er akkoord was met ons voorstel om bij de uit de hand verkoop van roerende (verloren voorwerp-) goederen het sociaal huis te betrekken zowel voor wat betreft de bruikbaarheid voor inwoners als voor de besteding van de (weliswaar beperkte) opbrengsten.
 2. Punt agendapunt 16, het kappen van de bomen Wachtebekesteenweg werd beslist om het kappen pas te laten doorgaan na een tweede bespreking met de milieuambtenaar omdat het niet duidelijk is waarom bepaalde rijen bomen daar wel gesnoeid worden en andere niet? Dit was niet duidelijk bij de verslaggeving.
 3. Omdat het verslag niet congruent overkomt naar welke tussenkomsten nu wel en niet van motivatie voorzien worden, zal er op voorhand duidelijker bepaald worden welke agendapunten als beslissing en genotuleerd worden en welke als vraagstelling. Er is immers een verschil in verslaggeving al dan niet van tussenkomsten en hiermee wordt dit onduidelijk onderscheid ( en de discussie hierover ) weggewerkt.

Agendapunt 2 : goedkeuring mobiele policy en gebruik van tablet/laptop raadsleden :

Akkoord

Agendapunt 3 : Advies opheffing Parochie Sint-Philippus en Jacobus Koewacht en samenvoeging met parochie Sint-Antonius Abt :

Akkoord.

We vroegen volgende engagementen aan Open VLD :

 1. We stellen voor na ondertekening van de akte en zolang er geen nieuwe bestemming duidelijk is, dat er een blijvende conciërge-functie wordt afgesproken. Dit is ook een bezorgdheid van de huidige Kerkfabriek. Immers het is nodig dat er regelmatig binnengegaan wordt in de Kerk om de goede staat te kunnen bewaren.
 2. We vragen een open dialoog met de plaatselijke inwoners én een stuurgroep na bestemming Kerk Koewacht- over partijgrenzen heen- om samen een (financieel) haalbare, maar creatieve en niet-commerciële bestemming uit te werken. De Dorpsraad dient/kan hier uiteraard in betrokken worden, maar vraag is in hoeverre we nog een financiële tussenkomst van Stekene en Terneuzen kunnen verwachten gezien de Kerk eigendom is geworden van Moerbeke-Waas met dit akkoord. We vinden dat dit democratisch dient te verlopen en dat het niet enkel kan gaan om een vraag om goedkeuring van de nieuwe bestemming op de gemeenteraad maar dat Moerbekenaren constructief en op voorhand kunnen helpen nadenken. Een dienstverlenende ( vb zorgcentrum) en culturele invulling met verbindende werking naar onze inwoners zijn voor ons hierin interessante voorbeelden.

Agendapunt 6 : Intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) Wonen :

De intercommunale Interwaas, waarvan onze gemeente deel uitmaakt, stelt voor om een intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) Wonen op te richten met als doel een coördinerende rol te vervullen en tekorten in de dienstverlening van de gemeente op te sporen en daarvoor beleidsvoorstellen op te maken.

Door de samenwerking met andere gemeenten kan ook een hoger subsidiebedrag bekomen worden afhankelijk van het aantal deelnemende gemeenten.

Het college van burgemeester en schepenen stelt dan ook voor om deel te nemen aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen, uitgewerkt door Interwaas en Interwaas te machtigen om hiervoor een projectvoorstel uit te werken.

Tussenkomst CD&V+ :

CD&V+ is hiermee gemotiveerd akkoord. Zoals we reeds meegaven op vorige gemeenteraad, is er een belangrijke opdracht voor het woonbeleid, in combinatie met het energiebeleid en dienen beide op elkaar in te spelen.

Door in te tekenen op IGS Wonen gaat de Moerbeke het engagement aan om een aantal activiteiten in het kader van het woonbeleid uit te werken.

Hiervoor roept met een lokaal woonoverleg in het leven en somt men een aantal actoren op om dit voor de gemeente op te volgen.

Om dit samenwerkingsverband ernstig te nemen en dus actief engagement doen we volgende voorstellen :

 1. Welke is Moerbeekse overlegstructuur ( overlegtafel) die hiervoor wordt op poten gezet? Wordt er een structureel overleg met alle relevante actoren uitgebouwd. Welke geledingen nodigt het bestuur hiervoor uit ? Sociaal huis, college, raadsleden, afvaardiging sociale huisvestingsmaatschappij, omgevingsambtenaar? Ook vanuit de raadsleden vinden we het belangrijk om hierin afgevaardigd te worden om bekommernissen te kunnen meegeven.
 2. Tegen 2020 ( niet lang meer !!) dient er een afsprakenkader op poten te staan voor het begeleiden van kwetsbare inwoners. Hierbij spreekt men, net als bij het energiebeleid, dat er 1 woonloket dient te zijn voor alle inwoners die de coördinatie op zich neemt rond alle vragen in verband met woonproblematieken. Deze persoon maakt een inventaris en geeft de vragen door aan de respectievelijke betrokken diensten gemeente, ocmw, sociale huisvestingsmaatschappij. Op vorige gemeenteraad vernamen we dat het energieloket zou bemand worden door de omgevingsambtenaar. Wie zal voor het woonloket afgevaardigd worden ? Krijgt deze persoon daar ook de ruimte ( tijd?) voor ?
 3. Heeft het bestuur een onderzoeksvraag op het oog ( een probleemdomein wonen dat men wil aangepakt zien? Zoniet ? Welke van de opgesomde geledingen (actoren)zal men interviewen om deze onderzoeksvraag helder te krijgen ? Deze onderzoeksvraag dient eind 2020 klaar te zijn… dus nog even tijd, maar we vinden het wel belangrijk dat er grondig werk van wordt gemaakt en dat we als Moerbeke mee op de kaart staan en geen onderzoeksvraag opgedrongen krijgen die voor ons minder relevant is.
 4. Deze ontwikkeling vinden we dient zijn plaats te krijgen in het omgevingsplan dat ontwikkeld wordt door Lola en Lint en door de gecoro. Worden zij hiervan op de hoogte gesteld/gehouden?
 5. Vanuit CD&V+ vinden we sowieso volgende 2 prioriteiten reeds cruciaal om mee te nemen :
  1. Het sociale woonbeleid in kaart brengen en ter harte nemen : hoe zorgt men dat alle kwetsbare groepen niet op straat of in de volledige armoede terecht komen en hoe waarborgt men een minimaal kwalitatieve woonst voor hen. Hoe is dit beleid nu uitgebouwd en hoe kan dit nog meer ondersteuning bieden? Er is veel verdoken problematiek. Hoe zorgen we er voor dat de sociale woningen nog meer afgestemd zijn op de inwoners die ze echt nodig hebben en dat oneigenlijk bewonen van een dergelijke woning structureel nog beter onderzocht en opgevolgd wordt ten voordele van zij die het echt nodig hebben ?
  2. het belangrijk dat er naast de kwaliteit van de woningen ook een aandachtsveld gaat naar behoefte aan alternatieve woonvormen die meer en meer opduiken en waar ook ruimte voor gevraagd wordt : tiny houses, cohousing, …. We vinden het belangrijk dat deze alternatieve woonvormen in het project meegenomen worden om dit voor Moerbeke te faciliteren ?

CD&V+ stelt voor dat de opvolging van dit eerste punt a ) periodisch gerapporteerd wordt, desnoods in het vertrouwelijk gedeelte van de OCMW raad , zodat we mee suggesties kunnen blijven doen.

Agendapunt 7 : aanduiding bestuurder in vereniging Erfpunt :

Akkoord voor CD&V+ : Robby Decaluwé effectief en Marc Cossaer vervanger.

 

Agendapunt 8 : vervangen waterleidingennet Sportlaan:

Koen Mertens meldt dat het enkel gaat om het vernieuwen van de waterleiding en dat de voetpaden zullen meegenomen worden in het masterplan mobiliteit.

Tussenkomst CD&V+ :

We stellen vast, zoals op een vorige gemeenteraad gesteld, dat de aanpak van dit waterleidingennet Sportlaan weer heel onverwachts opduikt. We hadden gevraagd om een totaal overzicht pro actief te krijgen van alle probleemzones, zowel vanuit oogpunt Eandis/Fluvius, maar ook de watergroep en RIOP om pro-actief de projecten te kennen en beter te kunnen een totaal herstelplan van voet- en fietspaden te kunnen voorbereiden. Zijn er al toekomstige ‘herstelstraten’ omwille van problemen bekend ? We kunnen ons niet voorstellen dat deze problemen allemaal onverwachts opduiken. De mobiliteitsuitdagingen voor Moerbeke zijn groot. We verwachten toch planmatige aanpak. Hiervoor start je met het inventariseren van alle pijnpunten. Is er een inventaris opgevraagd vanuit oa Eandis/Fluvius of RIOP ? Schepen Mertens antwoordt dat hij inderdaad de planning van herstelwerkzaamheden heeft opgevraagd en wacht op hun antwoord om hiermee in de totaalplanning rekening te kunnen houden.

Agendapunt 9 : vervanging waterleidingennet Eksaardedam :

Net als alle partijen vragen we aandacht voor zorgzame communicatie naar alle belanghebbenden gezien de vele ongemakken die er zullen zijn. Koen Mertens geeft aan dat er gestart wordt met info aan de lokale bewoners volgende week en dat zodra de definitieve plannen bekend zijn er breder kan gecommuniceerd worden. Er is immers nog onderhandeling met de aannemers over de mate tijdsduur van de hinder en de wens van alle betrokkenen om deze zo laag mogelijk te houden. Ook de veiligheid voor de fietsers is nog in onderhandeling.

 

Variapunten toegevoegd door CD&V+ :  

 1. Info adviesraden :
  1. Jammer dat er geen tijd voor info-uitwisseling was voor de geïnteresseerden gezien de dubbele boeking van deze uitnodiging met deze voor ontwikkeling van het masterplan ( allebei van 18 tot …). Toch rekenen/hopen we op een groot enthousiasme van inwoners om deel te nemen aan de werkgroepen, omdat dit een belangrijke bron van participatie is.
  2. We vragen dat er niet te sterke eisen gesteld worden rond de criteria voor deelname ( nvdr wat we ook op voorhand reeds opmerkten ) van kandidaten. De passie om zich in te zetten voor bepaalde thema’s kan de dynamiek voor de gemeente alleen maar ten goede komen.
  3. Voor de feestcommissie werd bijkomend toegevoegd : “ motiveer waarom je past in dit team”, we vinden dit niet democratisch : wat als je het team niet kent ? staat dit team eigenlijk open voor nieuwkomers of nieuwe ideeën ? We vinden dit niet kunnen en rekenen op een open gastvrijheid, ook in deze groep.
 2. We wensen uitdrukkelijk de initiatiefnemers voor het duurzaamheidsevenement van 28 april te feliciteren. Los van politiek werd dit door vele Moerbekenaren enorm gewaardeerd, een teken dat dit ook een Moerbeke een belangrijk thema is.  Nav hiervan vragen we het eventueel uitwerken van een voorstel van actie ivm korte keten te ondersteunen door oa. op de website ‘ recht van de boer’ te promoten of een brochure op te maken en te verspreiden ( mits akkoord van deelnemers korte keten Moerbeke ).
 3. De brochure die uitgegeven is voor Moerbeke ivm het Huis van het Kind vinden we een mooie realisatie. (Nvdr we hopen dat deze voldoende bekend zal gemaakt worden in Moerbeke).
 4. We vroegen de stand van zaken ivm het engagement van het bestuur om opnieuw fietsrekken te plaatsen ter hoogte van de kinderopvang Vlinderdreef. Het is op dit ogenblik schrijnend hoe deze fietsen er nu bij staan en liggen, (ook de frituur dient vaak als steunmuur, zie vraag CD&V+ op vorige gemeenteraad).   Stijn De Schepper antwoordt dat deze zeer binnenkort zullen geplaatst worden. 

De fractieleden

Antje Van Hecke                   Karen de Block             Martine Dieleman       Lut van de Vijver

Lees meer in de toelichtende nota.

De volledige gemeenteraad herbeluisteren .

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.